image_1

Knauf voegenbreed 'Flex' wit 5 kg

Productomschrijving
Voegproduct voor alle keramische bekledingen en bekledingen in gres. Geschikt voor voegbreedtes van 5 tot 12 mm. Voor vloeren en muren, zowel binnen als buiten. Wit of grijs. Conform de Europese klasse CG2.

EAN: 5413503592722

Specificaties
  • Kleur
    Wit
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven