Cantillana metselvoegmortel 'MUR 8/2' 10 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelCantillana producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MortelCantillana producten
Productomschrijving

Deze voegmortel 'Mur 8/2' van Cantillana kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten. Het is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen (samengesteld Portlandcement) en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren. Klaar om aan te maken en gemakkelijk te gebruiken met fijne korrels van 0/2 mm. Het heeft een uitstekende hechting.

EAN: 5413945076262

Specificaties
  • Inhoud
    10 kg
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

Alternatieven