Aquaplan "Gootvernieuwer" 1,5L

+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Zelfnivellerende, zinkkleurige tweecomponenten renovatielaag voor het duurzaam herstellen en beschermen van daken en goten in zink, koper, lood, ijzer of andere metalen. Het product vormt een waterdichte en naadloze bekleding voor uw metalen goten en daken die beschermt tegen corrosie, zure regen, UV-stralen en andere agressieve milieu-invloeden. Uitstekend bestand tegen temperatuursschommelingen dankzij zijn hoge elasticiteit. Het is makkelijk aan te brengen en 1 laag volstaat.

EAN: 5413466650408

Toepassing
Metaal
Droogtijd
Ongeveer 8 uur
Rendement
Ongeveer 2m²/L
Gebruik
Reparatie goot en dak
Inhoud
1,5 L
Basis
Poly-urethaan
Aantal lagen
1
Kleur
Grijs
GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is).
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires