image_1

HG Laminaat krachtreiniger 1 L

Productomschrijving

Het verwijderen van hardnekkig vuil of vet van laminaat hoeft geen probleem te zijn. HG laminaat krachtreiniger is namelijk speciaal ontwikkeld voor het veilig en toch snel verwijderen hiervan. Dit product is verder uitstekend geschikt voor het verwijderen van beschermfilms, zoals HG laminaat beschermfilm met glans.

EAN: 8711577004170

Specificaties
  • Inhoud
    1 L
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven