image_1

Levis gevel primer 5 L

  • Verfbasis: Solvent
  • Buitenmuren
  • Verbetert de hechting
  • Verstevigt niet-coherente ondergronden

Toon specificaties
Productomschrijving
Dekkende solventgedragen grondverf voor buitenmuren. Verbetert de hechting van de eindlaag. Isoleert onvolmaaktheden in de ondergrond (ijzerpitten...). Vermijdt doffe en glanzende vlekken op ondergronden met een verschillende zuigkracht.

EAN: 5412271147400

Specificaties
  • Inhoud
    5 L
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat isobutylmethacrylaat en 2-octyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inademing: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Alternatieven