Atmos renovatie kit sanitair 'Atmosani' wit 5 m²

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoegkittenAtmos producten
  • Blijvend droog in 72 uur
  • Zuurbasis

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoegkittenAtmos producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

De Atmos renovatie kit sanitair 'Atmosani' wit bedekt tot 5 m². De behandelde oppervlakken zijn als nieuw, zonder demonteren of oplosmiddel, vingerdroog na 12 uur.

EAN: 3259040012215

Bijkomende informatie
1 x hars, 1 x verharder, 1 x lade, 1 x schuur, 1 x stok , 1 x handschoenen , 1 x verfrol, 1 x verfborstel
Droogtijd
72 u
Bindtijd
12 u
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires