image_1

Edialux Moscide antischuim 40ml 100m²

 • Mosbestrijding in gazons, grasvelden, grasbermen, kiezeltjes en dolomiet
 • Veroorzaakt geen vlekken
 • Gras verkrijgt een mooie groene kleur
 • Verzuurt de bodem niet
 • Voorgedoseerde wateroplosbare zakjes

Toon specificaties
Gewicht
Productomschrijving
Mosbestrijding in gazons, grasvelden, grasbermen, kiezeltjes en dolomiet. Veroorzaakt na betreding van het behandelde gazon geen vlekken op beton of betegeling. Het gras verkrijgt een mooie groene kleur en het product verzuurt de bodem niet! Handig verpakt in voorgedoseerde wateroplosbare zakjes.

EAN: 5412037001267

Specificaties
 • Algemeen
  Type onkruidverdelger
  Chemisch
  Bio
  Nee
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  44% dinatrium-EDTA, 30% watervrij ijzersulfaat
  Ecologisch
  Nee
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven