image_1

Compo Herbistop Super onkruidbestrijder pad & terras 2,5L 200m²

 • Totale onkruid- en mosbestrijder
 • Snelle werking 3uur
 • Glyfosaatvrij
 • Ook werkzaam bij lage temperaturen

Toon specificaties
Productomschrijving
Compo Herbistop Super Paden & Terrassen is een geconcentreerde totale, niet-selectieve onkruidbestrijder zonder glyfosaat voor het vernietigen van onkruiden, grassen en mossen op verharde permanent onbeteelde terreinen zoals opritten, paden en terrassen (asfalt, beton, kasseien, grind, …). De eerste resultaten zijn reeds zichtbaar na 3 uur!

EAN: 5411196061433

Specificaties
 • Algemeen
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  237,59 g/l pelargonzuur
  Rendement per verpakking
  200 m²
  Ecologisch
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Can
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de huid grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven