Edialux Difcor Garden Buxus 25 ml 250m²

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Insecten- & ziektebestrijdingEdialux producten
  • Tegen taksterfte bij buxus
  • Systemisch fungicide
  • Met preventieve en helende werking

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Insecten- & ziektebestrijdingEdialux producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Difcor Garden Buxus is een ziektebestrijder tegen taksterfte bij buxus. Het is een systemisch fungicide met een preventieve en helende werking.

EAN: 5412037064651

Beoogd gebruik
Tuinieren
Overige waarden
Taksterfte
Verpakt in bulk
Nee
Ecologisch
Nee
Aanbrengmethode
Mengsel
Samenstelling
250 g/l difenoconazool
Type schimmelverdelger
Gewasbeschermingsmiddel
GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires