Edialux Difcor Garden Buxus 25 ml 250m²

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Insecten- & ziektebestrijdingEdialux producten
 • Tegen taksterfte bij buxus
 • Systemisch fungicide
 • Met preventieve en helende werking

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Insecten- & ziektebestrijdingEdialux producten

Wat zijn de specificaties?

Difcor Garden Buxus is een ziektebestrijder tegen taksterfte bij buxus. Het is een systemisch fungicide met een preventieve en helende werking.

EAN: 5412037064651

 • Beoogd gebruik
  Tuinieren
 • Overige waarden
  Taksterfte
 • Verpakt in bulk
  Nee
 • Ecologisch
  Nee
 • Aanbrengmethode
  Mengsel
 • Samenstelling
  250 g/l difenoconazool
 • Type schimmelverdelger
  Gewasbeschermingsmiddel
GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Schadelijk bij inslikken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook