15% korting
image_1

Kelder-bezetting' Aquaplan 5kg

 • Zeer doeltreffend

Toon specificaties
Productomschrijving
Een witte waterdichte cementcoating om keldermuren of andere ondergrondse constructies uit beton- of cementblokken waterdicht te maken. Dit product dient ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk te dichten. Optimale hechting zelfs op vochtige ondergronden. Esthetisch en overschilderbaar. Makkelijk aan te brengen met de kelderkwast van Aquaplan.

EAN: 5413466000722

Specificaties
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Aantal lagen
  2
 • Inhoud
  5 L
 • Droogtijd
  Ongeveer 24u
 • Basis
  Cement
 • Verpakking
  Metalen bus
 • Gebruik
  Beton- en cementblokken
 • Dekvermogen
  Ongeveer 1,5KG/m²
 • Kleurenpalet
  Wit
 • Kleur
  Wit
 • Overschilderbaar na
  Ja
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven