Polyfilla houtreparatie 2 x 75 g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersPolyfilla producten
Productomschrijving

Reparatieplamuur voor gaten en deuken in hout e.d. Makkelijk glad te schuren. Flexibel. Voor binnengebruik. 2-componenten product.

EAN: 5410083175116

GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product les mains grondig wassen.

Alternatieven