image_1

Solarine reiniger en afbijt poeder 1,4kg

  • Verhardt niet

Toon specificaties
Productomschrijving
Wast of bijt alle moeilijke oppervlakken af, zoals muren, vloeren, verven, borstels en sponzen. Laten inwerken naar gebruik.

EAN: 5411283311380

Specificaties
  • Inhoud
    1.4 kg
  • Basis
    Poeder
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Bevat TERPENE HYDROCARBONS(68956-56-9). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Alternatieven