image_1

Xyladecor houtverduurzamingsmiddel Timmerhout PT 5L

  • Bestrijdt houtaantastende insecten en hun larven
  • Langdurige bescherming tegen schimmels
  • Dringt diep in het hout
  • Geschikt voor constructiehout zonder decoratieve bestemming
  • Voor alle zachte houtsoorten

Toon specificaties
Productomschrijving
Xyladecor Timmerhout PT 5 L is een houtverduurzamingsmiddel met een preventieve en langdurige bescherming voor dakgebinten en constructiehout, bijvooorbeeld ook in boerderijen. Het hout wordt beschemd tegen houtaantastende insecten en hun larven, boktorren, houtwormkevers en termieten, ook tegen schimmels zoals houtrot en blauwschimmel. Dringt diep in het hout. Geschikt voor alle zachte houtsoorten en toepassingen buiten onder afdak, of niet in direct contact met de bodem of oppervlaktewater.
Reken op een rendement van 5m²/L en een droogtijd van 24 uur.

EAN: 5410083470716

GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat IPBC, poly (ethyleenglycol) dimethacrylaat, permethrin (ISO) en propiconazool. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren.

Alternatieven