Starwax geconcentreerde boenwas geboend parket 1L

25% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingStarwax producten
 • Rijk aan was
 • Gesatineerde geboende afwerking
 • Vernieuwt en onderhoudt het parket

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutbeschermingStarwax producten
Productomschrijving

De Starwax geconcentreerde boenwas voor geboend parket 1L voedt en verfraait nieuwe of oude binnenparketvloeren. Ruwe parketvloeren krijgen een warme, gesatineerde en geboende afwerking. Vernieuwt en onderhoudt de schoonheid van al geboende parketvloeren. Met een pot van 1 L kan je ongeveer 30 m² parketvloer behandelen.

EAN: 3365000402719

Specificaties
 • Algemeen
  Type dispenser
  Fles
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout
  Schurend
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bevat TERPINOLENE. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven