15%
korting
image_1

Knauf tegellijm dikbed poedervorm wit 15kg

 • Handzaam en geringe breedte
 • Gemakkelijk verwerkbaar
 • Sneldrogend

Toon specificaties

Met de kaart

i

13,

99

11,

89

per kg 0,79

Productomschrijving
Knauf tegellijm is cement in poedervorm voor de verlijming in dikbed van keramische tegels of grestegels. De tegellijm is geschikt voor tegels van groot formaat voor op vloeren en wanden, voor zowel binnen als buiten.

EAN: 5413503590452

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Tegellijm
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  25 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Substantie

  Poeder

  Materiaal van doeloppervlak

  Beton, Cementdekvloer
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Wit
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven