15%
korting
image_1

Knauf bouw-en Tegellijm grijs 5 kg

Kleur

Met de kaart

i

7,

49

6,

36
Productomschrijving
De cementgebonden teggellijm in poeder van Knauf is ontworpen voor de verlijming in dunbed van keramische tegels en gres op muren en vloeren. Eveneens geschikt voor de verlijming van isolatieplaten.Deze is ideaal op vloerverwarming, balkon, terras… Conform de Europese klasse C2TE. Superieure hechtkracht van 1,5 N/mm².

EAN: 5413503590421

Specificaties
  • Aantal

    5 Kg
  • Kleur

    Grijs
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven