image_1

Kerakoll poeder tegellijm 'Flex eco' grijs 25 kg

 • Ecologisch en anti-allergie
 • Eco-cheques (alleen in de winkel)
 • Alle soorten tegels, binnen en buiten

Toon specificaties

29,

99
Betaal in de winkel met uw eco-cheques
Productomschrijving
Eco-vriendelijke gecertificeerde minerale lijm voor het verlijmen van alle soorten tegels, binnen en buiten. Beperkte CO2-emissie en zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen, bevat gerecycleerde grondstoffen. Recycleerbaar als inerte vulstof na bedrijfsduur.

EAN: 8021704142034

Specificaties
 • Inhoud

  25 kg
 • Kleur

  Grijs
 • Waterbestendig

  Ja
 • Toepassing

  Voor vloeren en muren, voor alle ondergronden en tegels
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Bevat Bevat Portlandcement (Cr VI < 0,0002%). Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven