image_1

Pennol kruipolie multifunctioneel 400 ml

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties
Productomschrijving
Dit product is zowel een smeermiddel, verwijdert vocht, een kruipolie, een corrosiewerende en een reinigingsmiddel. De formule voor de landbouw voorkomt de vorming van afzettingen in de motor en beschermt tegen roest en corrosie.

EAN: 5413046909094

Specificaties
  • Inhoud
    400 ml
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven