15% korting
image_1

HG Olievlekkenreiniger 500 ml

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik

Toon specificaties
Productomschrijving
De unieke HG olievlekkenreiniger weet wel raad met olievlekken op de oprit! Even opbrengen, enige minuten in laten trekken, goed naspoelen en het probleem is opgelost.

EAN: 8711577000943

Specificaties
  • Inhoud
    0.5 L
GHS02GHS05GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GEEN braken opwekken. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Alternatieven