image_1

Edialux groenreiniger For-Green 2,5l 500m²

 • Gebruiksklare vloeistof 
 • Hoge remanentie
 • Maakt geen vlekken

Toon specificaties
Productomschrijving
For-Green van het merk Edialux is een vloeibaar middel om snel en langdurig groene aanslag op tegels, tuinpaden, muren, houtwerk, tuinmeubelen, grafstenen en andere materialen te verwijderen. Het product maakt geen vlekken en tast de ondergrond niet aan. Naspoelen is niet nodig: de aanslag verdwijnt vanzelf na enkele dagen.

EAN: 5412037061988

Specificaties
 • Algemeen
  Type onkruidverdelger
  Chemisch
  Bio
  Nee
  Selectief/totaal
  Totaal
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Samenstelling
  45 g/l didecyldimethylammoniumchloride
  Rendement per verpakking
  200 m²
  Ecologisch
  Nee
 • Toepassing
  Anti-algen werking
  Nee
  Anti-mos werking
  Ja
 • Gebruiksgemak
  Kant & klaar
  Nee
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven