image_1

Edialux groenreiniger For-Green 2,5l 500m²

 • Gebruiksklare vloeistof 
 • Hoge remanentie
 • Maakt geen vlekken

Toon specificaties

36,

99
Productomschrijving
For-Green van het merk Edialux is een vloeibaar middel om snel en langdurig groene aanslag op tegels, tuinpaden, muren, houtwerk, tuinmeubelen, grafstenen en andere materialen te verwijderen. Het product maakt geen vlekken en tast de ondergrond niet aan. Naspoelen is niet nodig: de aanslag verdwijnt vanzelf na enkele dagen.

EAN: 5412037061988

Specificaties
 • Algemeen

  Type onkruidverdelger

  Chemisch

  Bio

  i

  Nee

  Selectief/totaal

  Totaal
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof

  Samenstelling

  45 g/l didecyldimethylammoniumchloride

  Rendement per verpakking

  i

  200 m²

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Toepassing

  Anti-algen werking

  i

  Nee

  Anti-mos werking

  i

  Ja
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven