15% korting
image_1

HG X groene aanslag reiniger 1L

Productomschrijving
Het anti-mos product van het merk HG verwijdert de bekende groenige sluier veroorzaakt door algen op je terras of oprit. Het product kan ook worden gebruikt op muren, daken, balken en andere oppervlakken. De groenige vlekken verdwijnen binnen 36 uur. De reiniger is niet schadelijk voor gazons en planten. Behandel afzettingen bij droog weer en bij voorkeur wanneer er geen regen wordt voorspeld binnen twee dagen na toepassing.

EAN: 8711577004415

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Schurend
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS05GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven