image_1

Edialux bloklokaas tegen ratten et muizen Target Bloc 300g

  • Krachtig bloklokaas
  • Vochtbestendig
  • Inhoud : 300 g

Toon specificaties
Productomschrijving
Target Bloc is een krachtig bloklokaas, samengeperst in paraffine. Hierdoor zijn de blokjes vochtbestendig en dus ideaal geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en omgevingen. Effectief voor de bestrijding van bruine ratten, zwarte ratten en muizen. Uitsluitend te gebruiken in verzegelde lokaasdozen, binnenshuis en buiten rond gebouwen.

EAN: 5412037065863

GHS08
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven