image_1

HG oven, grill en barbecue reiniger 500ml

8,

29
Productomschrijving
Deze oven, grill & barbecue reiniger van HG verwijdert snel en grondig al het aangebrande en zelfs ingebrande vet uit ovens, grills en barbecues. De werking is nog versterkt als het reinigen oppervlak wordt verwarmd.

EAN: 8711577000486

Specificaties
  • Inhoud

    500 ml
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven