Gedragscode Maxeda DIY

De juiste keuzes maken

De strategie van Maxeda DIY Group bestaat erin dicht bij de klant te staan en, samen  met zijn vier winkelketens, zich te profileren als een moderne, geïntegreerde marktleider in de doe-het-zelf. 

Dankzij de samenwerking en het delen van dezelfde visie kunnen we onze klanten aangepaste assortimenten aanbieden, aan aangepaste prijzen, in aantrekkelijke winkels en de klanten op deze wijze bijstaan en inspireren bij het verwezenlijken van het huis van hun dromen.


Waarom bestaat er een gedragscode en wie moet hem toepassen?

De gedragscode beschrijft de normen die wij allen toepassen tijdens ons werk om producten te ontwikkelen, te leveren en te verkopen; de gedragscode beschrijft de manier waarop we samen werken met onze collega’s, onze klanten, onze leveranciers en de andere stake holders.

De gedragscode vormt een leidraad voor het functioneren van ieder van ons, binnen Maxeda DIY, Brico, Brico Plan-It, Briko Depot en Maxeda DIY Supply Chain, zowel voor de mensen in de winkels als in de centrale diensten.

Iedereen heeft in onze onderneming zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Onze waarden en onze gedragslijnen maken integraal deel uit van onze gehele bedrijfsvoering. WE verwachten ook van onze leveranciers en dienstverleners dat ze de waarden en normen van onze onderneming naleven.


Wat zijn de waarden en normen van Maxeda DIY Group?
 

A.   De vijf fundamentele waarden

Passie voor de klant 
De verwachtingen van de klant begrijpen en overtreffen is wat ons drijft. We luisteren met aandacht naar hem.

Voortdurend streven naar verbetering
We zijn bereid om voortdurend te veranderen om ons te verbeteren. Dat wordt trouwens verwacht van de hedendaagse markten en klanten. Maxeda DIY zal zijn organisatie verder blijven ontwikkelen door te investeren in zijn medewerkers en te blijven luisteren naar zijn klanten. We respecteren de meningen, de ambities en het gedrag van iedereen.

Afspraken nakomen
We houden onze beloften en zorgen ervoor dat “een afspraak een afspraak is”. Dit zijn onontbeerlijke stellingen om een succesvolle onderneming op te bouwen. Discipline ligt aan de basis van wederzijds vertrouwen. En vertrouwen is het begin van een goede relatie.

Integriteit is de basis voor het vertrouwen
Wanneer onze integriteit onbetwistbaar is zullen zowel collega’s als klanten vertrouwen hebben in ons. En vertrouwen is een fundamentele basis om relaties op te bouwen met alle medewerkers en alle klanten. Vertrouwen is het uitgangspunt voor succes.

We moeten steeds samenwerken als één team
We geven prioriteit aan de belangen van de ploeg waar we voor werken. Uiteindelijk dienen we ons persoonlijk belang door prioriteit te geven aan het ploegwerk en aan de belangen van Maxeda DIY Group. Maxeda DIY Group brengt het bedrijf naar een hoger plan door samen te werken als één ploeg met één visie.

 

B.   De integriteitsnormen die nageleefd moeten worden

De gedragscode bepaalt de normen op vlak van integriteit die nageleefd worden door onze onderneming en haar werknemers.

« Onze integriteit moet boven alle twijfel verheven zijn »
We verwachten van alle werknemers dat ze integer en eerlijk handelen zowel in het kader van hun onderlinge relaties als in het kader van de relaties met derden (klanten, leveranciers, dienstverleners). We verwachten ook integriteit en betrouwbaarheid van onze commerciële partners zoals leveranciers en agenten/dienstverleners. We verwachten van al onze leveranciers dat ze een aantal basisregels naleven in verband met arbeidsvoorwaarden en sociale normen zoals ze worden gepresenteerd in onze Vendor’s handleiding.

In haar hoedanigheid van onderneming houdt Maxeda DIY Group rekening met haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat, in het kader van onze professionele activiteiten, we respect tonen voor mensen en de planeet. We verwachten van onze medewerkers en leveranciers dat ze rekening houden met de weerslag van hun professionele en commerciële beslissingen op het milieu en de gemeenschap, op kort en lang termijn. We wensen dat ze de strikte ethische normen en waarden van de gedragscode verdedigen.


8 essentiële elementen van onze gedragscode

Confidentialiteit: elke werknemer moet zorgzaam omgaan met confidentiële informatie en er wordt van hem verwacht dat hij de confidentialiteitsregels naleeft.

Geschenken en uitnodigingen: als algemeen principe geldt dat de werknemers van Maxeda DIY geen geschenken mogen geven of aannemen, ongeacht het gaat over producten, diensten, entertainment, kaarten voor sportevenementen of dergelijke.

Diefstal en fraude: elke handeling met betrekking tot diefstal of administratieve of financiële fraude, intern of extern, kan aanleiding geven tot verder onderzoek.

Belangenconflicten: elke situatie die aanleiding kan geven tot een belangenconflict (of die een conflict als gevolg heeft of een indruk van conflict geeft) tussen persoonlijke belangen en de belangen van Maxeda DIY Group, moet vermeden worden.

Gedragscode sociale media: wat de sociale media betreft is er een onduidelijke grens tussen wat behoort tot de privé of publieke sfeer, tussen de persoonlijke en de professionele zaken. Besteed dus voldoende aandacht aan de manier waarop u zich voorstelt als werknemer. Denk eraan dat alles wat verspreid wordt op Internet voor iedereen toegankelijk is en vaak lang aanwezig blijft. Vermijd om confidentiële of bevoorrechte informatie te delen en te onthullen.

Het goede gebruik van de computer, internet en e-mail: de optimale werking van ons informatica systeem is van cruciaal belang voor ons commercieel succes. Daarom moet elke werknemer die een computer en het netwerk gebruikt dit op een aangepaste en verantwoorde manier doen. Het gebruik voor privé doeleinden (niet professioneel) moet tot een uiterst minimum beperkt worden. Maxeda DIY Group heeft een interne politiek opgesteld op vlak van gebruik van elektronische middelen die men kan raadplegen op intranet.

Gebruik van drugs en alcohol: het is ten strengste verboden om drugs of alcohol te gebruiken op de werkplaats en tijdens de werkuren.

Discriminatie, intimidatie, pesten: Maxeda heeft een personeelspolitiek waar er geen onderscheid wordt gemaakt op basis van ras, godsdienst, sexuele geaardheid, politieke voorkeur of handicap.

Geen enkele vorm van discriminatie, intimidatie of ongewenst gedrag wordt geduld binnen de onderneming.

De webshop van Brico is gecertificeerd door de onafhankelijke organisatie BeCommerce. Het BeCommerce Label is het keurmerk voor het kopen van producten en diensten via internet in de BeLux. Bekijk de BeCommerce gedragscode hier.