Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

NaN

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.  Alle contractuele relaties tussen BRICO BELGIUM N.V., Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden, ondernemingsnummer 0427.572.733, RPM  Brussel, BTW nummer BE 427-572-733 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Brico. Indien Brico uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.
2.  Op vraag van de koper kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald door beroep te doen op een transporteur erkend door Brico, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...).  De leveringsvoorwaarden van Brico zijn beschikbaar in elke winkel en zijn integraal van toepassing op alle leveringen met uitsluiting van eventueel andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Brico. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor online aankopen (via www.brico.be) kunnen enkel artikelen voor thuislevering worden thuis geleverd. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

3.  De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze.  De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

4.  Als de klant een online aankoop (via de website) heeft gerealiseerd, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren. Hij hoeft hiervoor geen reden mee te delen of supplementaire kosten te betalen als hij dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering doet. In de loop van deze 14 dagen moet de klant Brico informeren over de herroeping van de aankoop met vermelding van het artikel dat hij wenst terug te sturen en specificatie van de productreferentie en de prijs. Hij geeft eveneens het nummer van de bestelling alsook de leveringsdatum door. Het e-commerce team zal onmiddellijk de terugzending voorbereiden. Een transporteur komt de goederen ophalen op een tijdstip dat door beide partijen is overeengekomen. Brico betaalt het bedrag van het artikel integraal terug op voorwaarde dat de goederen volledig, in perfecte staat, ongebruikt en in de originele verpakking zijn. De transportkosten worden ook terugbetaald indien de aankoop volledig wordt geannuleerd. De kosten van de terugzending daarentegen worden ten laste genomen van de klant. Zodra het artikel in ons bezit is, zullen wij de terugbetaling uitvoeren.

5.  Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door Brico. Onder andere:

a. in het geval van contracten voor bepaalde diensten waarbij de dienst volledig is uitgevoerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarin hij tegelijkertijd erkent dat hij het recht op terugname verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd.


b. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname.


c. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant.


d. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen.


e. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto's die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site www.brico.be kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

Brico is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal Brico in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

6. Alle producten die de klant aankoopt via de website www.brico.be genieten een garantieperiode van minimum 2 jaar. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel. Indien de garantieperiode meer dan twee jaar is, zullen wij dit aanduiden in de karakteristieken van het artikel.

7.  Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt Brico de offerte op op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.

8. Elke vergissing begaan door Brico, met betrekking tot de goederen geleverd door Brico (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de koper te worden meegedeeld aan Brico.

9.  De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten aan Brico mee te delen per aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen.  Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan Brico ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. Voor een professionele koper geldt dat een vordering op basis van een verborgen gebrek dient ingesteld te worden ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op een consument die niet handelt in uitoefening van een beroepsactiviteit of commerciële activiteit (hierna: een Consument). Indien de vorderingen van de koper, niet consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van Brico zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen of tot de herstelling van het gebrek indien het een dienstverlening betreft, naargelang de keuze van de verkoper. De koper, die geen consument is, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

10.  Brico behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren zonder vergoeding wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, tekort aan transport, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Brico ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

11. Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. In het geval van dropshipment en home delivery zijn de facturen bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van Brico. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper (geen consument) op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 euro. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de koper behoudt Brico zich het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient bezwaar aangetekend te worden tegen de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Brico gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door Brico aan de koper verschuldigd zijn.

12. De Brico website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links  die leiden naar websites buiten het domein van Brico, zijn eigendom van Brico Belgium. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brico. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Brico website.

13. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar customerservice@brico.be. Indien dit niet leidt tot een oplossing, hebben klanten de mogelijkheid om het geschil aan de Ombudsman voor de handel voor te leggen. Dit is een onafhankelijke instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsprocedure aanbiedt. De Ombudsman voor de handel kan gevonden worden via https://www.ombudsmanvoordehandel.be. In geval er alsnog geen verzoening komt zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Brico en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.


14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Brico en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

15. BRICO BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden, gebruikt de persoonlijke gegevens verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. Wij behandelen deze gegevens met zorg, u kan deze bekomen en indien nodig een aanpassing aanvragen door ons aan te schrijven op het volgende adres:

BRICO BELGIUM N.V.

Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden 

Tel.: 0800 12 365

 

Algemene Voorwaarden Brico Getrouwheidsprogramma


Deze voorwaarden zijn van toepassing op het Brico Klantprogramma van Brico Belgium N.V. (“Brico”) en haar dochterondernemingen, gevestigd en kantoorhoudende te Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden (hierna het “

Klantprogramma

”).

Definities

Deelnemer: iedere persoon die zich geldig heeft geregistreerd voor deelname aan het Klantprogramma, al dan niet voor professionele doeleinden.
Klantenkaart: een door Brico uitgegeven klantenkaart die gekoppeld is aan uw Account.
Account: het account van de Deelnemer voor deelname aan het Klantprogramma.

Voorwaarden

Elke klant van 16 jaar of ouder kan deelnemen aan het Klantprogramma door een Account aan te maken via de Brico website (www.brico.be/register) of via de Brico app en daar een Klantenkaart te registreren. Met een geregistreerde Klantenkaart kan de Deelnemer in de winkels en op de website van Brico gebruik maken van de aan zijn Account verbonden voordelen.  

Als Deelnemer aan het Klantprogramma ontvangt u op vertoon van uw Klantenkaart de volgende voordelen (zonder afbreuk te doen aan de toepasselijke algemene of specifieke voorwaarden):

- U geniet van tijdelijke exclusieve promoties in alle Brico, BricoPlanit en BricoCity winkels en op Brico.be die alleen voor Deelnemers gelden.

- U ontvangt nieuwsbrieven, aanbiedingen en content die op u gepersonaliseerd zijn, zodat u altijd op de hoogte bent van informatie die voor u relevant is.

- U heeft altijd inzage in uw online aankoopgeschiedenis. In de Brico app heeft u ook inzage in de uw aankoopgeschiedenis in fysieke winkels van Brico.

- U kunt aankopen binnen 90 dagen retourneren (in plaats van 30 dagen voor winkelaankopen).

- U kunt de eerste twee uur en tot max. 20 kilometer gratis gebruik maken van de bestelwagen van Brico.


Wanneer u een Account aanmaakt, worden uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid. Brico zorgt dat al haar diensten optimaal worden afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. Voor personalisatie baseert Brico zich op uw gebruik van de website en de Brico app, uw aankopen met uw Klantenkaart in de winkel en online en uw gebruik van andere diensten van Brico. Als Deelnemer ontvangt u gepersonaliseerde berichten per email, per post en in de Brico app, of als je je telefoonnummer hebt opgegeven, per sms. Lees meer over de verwerking van uw persoonsgegevens en hoe u uw instellingen kunt aanpassen in ons


privacybeleid

De aan het Account verbonden voordelen kunnen tijdelijk van aard zijn en zijn niet te gebruiken in combinatie met eventuele personeelskortingpassen, artikelen verkocht onder de naam Baseline, Brico Cadeaukaarten, boeken, tijdschriften, diensten zoals bezorgen en verhuur en andere artikelen of diensten die door Brico zijn uitgesloten of waarvoor op grond van een wettelijk verbod geen korting mag worden verleend. De aan het Account verbonden voordelen kunnen niet gebruikt worden voor kortingen op borgsommen en voorschotten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

De Deelnemer is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Klantenkaart en het Account. Brico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of beschadiging van de Klantenkaart of het Account ten gevolge van een fout of nalatigheid van de Deelnemer. In geval van verlies van uw Klantenkaart, kunt u een nieuwe Klantenkaart aanvragen.

Uw deelname aan het Klantprogramma is van onbepaalde duur. Brico kan echter op basis van een gegronde reden en zonder nadere toelichting de deelname van de Deelnemer aan het Klantprogramma weigeren, schorsen of beëindigen. Daarnaast behoudt Brico zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden van het Klantprogramma en daaraan verbonden voordelen te wijzigen of te beëindigen. Brico zal de Deelnemer van een wijziging of beëindiging tijdig op de hoogte brengen via een gepast communicatiemiddel, zoals de publicatie op www.brico.be.

De Deelnemer kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen, de voorkeuren voor communicatie aanpassen, of zijn deelname aan het Klantprogramma beëindigen. Wijzigingen van de gegevens of de communicatievoorkeuren kunnen op www.brico.be/my-account worden opgegeven. Wijzigingen in de communicatievoorkeuren worden zo snel mogelijk doorgevoerd, maar hebben geen effect op reeds verstuurde communicatie. Voor het beëindigen van deelname of klachten over het Klantprogramma kan Deelnemer contact opnemen met: Brico t.a.v. Klantenservice, Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden, of telefonisch op 0800 12 365 of via customerservice@brico.be

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, zijn de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

Door een Account aan te maken verklaart de Deelnemer  16 jaar of ouder te zijn.


Algemene Voorwaarden van de Bplus Club

Artikel 1: Algemene Bepalingen

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op de Bplus Club (hierna: "de Club") aangeboden door Brico Belgium N.V., gevestigd te Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden, KBO-nummer 0427.572.733 (hierna: “Brico”).

Artikel 2: Aanmelding en Aankoop

2.1. De Club kan alleen online aangekocht worden door deelnemers aan het loyalty programma van Brico. De kostprijs van de Club bedraagt 60 euro.

2.2. De Club wordt geactiveerd op de loyalty card van de deelnemer (hierna: “het Lid”). Door aankoop van de Club ontvangt het Lid bij het gebruik van zijn of haar loyalty card 10% korting op alle aankopen, met uitzondering van aankopen die zijn uitgezonderd van korting zoals verderop beschreven in deze Voorwaarden (hierna: “de Clubkorting”).

2.3 Het gebruik van de loyalty card en Club is strikt persoonlijk en voorbehouden aan de geregistreerde houder van de loyalty card. Brico is gerechtigd de gebruiker van de loyalty card te verzoeken zich te identificeren bij het gebruik van de Club. Bij misbruik of een redelijk vermoeden van misbruik van de Club is Brico gerechtigd het gebruik van de Club door het Lid tijdelijk dan wel permanent te blokkeren. Op verzoek van het Lid verstrekt Brico toelichting over de redenen van blokkering van het gebruik van de Club.

2.4. Het Lid is gerechtigd om de aankoop van de Club binnen 14 dagen te herroepen. Bij aankoop van de Club verzoekt het Lid uitdrukkelijk om de Club onmiddellijk activeren op de loyalty card om Clubkorting te kunnen benutten, binnen de herroepingstermijn van 14 dagen. 

2.5. Wanneer de aankoop van de Club wordt herroepen binnen de termijn van 14 dagen, betaalt Brico het aankoopbedrag binnen 30 dagen terug. Indien het Lid binnen de herroepingstermijn Clubkorting heeft genoten, wordt de genoten Clubkorting in mindering gebracht op het terug te betalen aankoopbedrag. Indien het Lid meer dan 60 € Clubkorting heeft genoten voor herroeping van de aankoop van de Club, is Brico gerechtigd het meerdere terug te vorderen.

Artikel 3: Promoties en Uitsluitingen

3.1. De  Clubkorting van 10% is niet cumuleerbaar met andere aanbiedingen of kortingen.

3.2. De Clubkorting is niet geldig op “Vaste Lage Prijs” en “Massaverkopen”, of voor de merken Baseline en Xceed, op lopende bestellingen, Brico Solar of de Cadeaukaart.

3.3. De Clubkorting is geldig in alle verkooppunten van Brico, Brico Planit, Drive-in, BricoCity bij het tonen van de Brico-app en op online aankopen.

3.4. Op brico.be zijn artikelen die “Exclusief online” worden verkocht uitgesloten van de Clubkorting van 10%.

Artikel 4: Geldigheid en Verlenging

4.1. De Club is geldig voor een periode van één (1) jaar vanaf de aankoopdatum.

4.2. Bij het uitblijven van een verlengingsaanvraag zal het lidmaatschap automatisch worden beëindigd na het verstrijken van de geldigheidsduur van één jaar.

Artikel 5: Gebruik en Beëindiging

5.1. Het Lid is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de Club en de loyalty card, in overeenstemming met deze Voorwaarden en de voorwaarden van het Brico loyaliteitsprogramma.

5.2. In Brico, Brico Planit, Drive-in en BricoCity verkooppunten moet het Lid de QR-code voor zijn of haar loyalty card uit de Brico App tonen bij de kassa, anders wordt de Clubkorting geweigerd.

5.3. Brico behoudt zich het recht voor om de Club en de loyalty card te beëindigen bij schending van deze Voorwaarden, zonder dat een terugbetaling vereist is.

Artikel 6: Privacy en Persoonsgegevens

6.1. De persoonsgegevens van het Lid worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Zie onze Privacyverklaring op brico.be voor meer informatie.

Artikel 7: Wijzigingen en Toepasselijk Recht

7.1. Brico Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. De geldende Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op brico.be.

7.2. Op deze Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.


Versie van 25/10/2023

Zelf gemaakt. Slim bespaard.

  • Meer dan 150 winkels

  • Snelle ophaling in de winkel

  • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2024 -

Brico BricoPlanit BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten