Algemene verkoopsvoorwaarden

1.  Alle contractuele relaties tussen BRICO BELGIUM N.V., Zelliksesteenweg 65 te 1082 Sint Agatha Berchem, extra_operations@brico.be, ondernemingsnummer 0427.572.733, RPM  Brussel, BTW nummer BE 427-572-733 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Brico. Indien Brico uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.
2.  Op vraag van de koper kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald door beroep te doen op een transporteur erkend door Brico, op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...).  De leveringsvoorwaarden van Brico zijn beschikbaar in elke winkel en zijn integraal van toepassing op alle leveringen met uitsluiting van eventueel andersluidende algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van deze voorwaarden op eenvoudig verzoek aan Brico. De goederen worden steeds vervoerd op risico en kosten van de koper, tenzij beide partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Voor online aankopen (via www.brico.be) kunnen enkel artikelen voor thuislevering worden thuis geleverd. De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling wordt geplaatst. Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

3.  De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de koper.  Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de koper niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen op geen enkele wijze.  De koper kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

4.  Als de klant een online aankoop (via de website) heeft gerealiseerd, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren. Hij hoeft hiervoor geen reden mee te delen of supplementaire kosten te betalen als hij dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering doet. In de loop van deze 14 dagen moet de klant Brico informeren over de herroeping van de aankoop met vermelding van het artikel dat hij wenst terug te sturen en specificatie van de productreferentie en de prijs. Hij geeft eveneens het nummer van de bestelling alsook de leveringsdatum door. Het e-commerce team zal onmiddellijk de terugzending voorbereiden. Een transporteur komt de goederen ophalen op een tijdstip dat door beide partijen is overeengekomen. Brico betaalt het bedrag van het artikel integraal terug op voorwaarde dat de goederen volledig, in perfecte staat en in de originele verpakking zijn. De transportkosten worden ook terugbetaald indien de aankoop volledig wordt geannuleerd. De kosten van de terugzending daarentegen worden ten laste genomen van de klant. Zodra het artikel in ons bezit is, zullen wij de terugbetaling uitvoeren.

5.  Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de koper niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door Brico. Onder andere:

a. in het geval van contracten voor bepaalde diensten waarbij de dienst volledig is uitgevoerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarin hij tegelijkertijd erkent dat hij het recht op terugname verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd.
b. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname.
c. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant.
d. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen.
e. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen (bijvoorbeeld brandstoffen).

Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto's die te zien zijn op de site zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site brico.be kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

De firma Brico is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal Brico in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

6. Alle producten die de klant aankoopt via de website www.brico.be genieten een garantieperiode van minimum 2 jaar. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform de gebruiks- en onderhoudsaanwijzigingen van het artikel. Indien de garantieperiode meer dan twee jaar is, zullen wij dit aanduiden in de karakteristieken van het artikel.

7.  Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt Brico de offerte op op basis van de afmetingen meegedeeld door de koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.

8. Elke vergissing begaan door Brico, met betrekking tot de goederen geleverd door Brico (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering  door de koper te worden meegedeeld aan Brico.

9.  De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde goederen alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten aan Brico mee te delen per aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen.  Elk verborgen gebrek moet door de koper worden gemeld aan Brico ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek/deze gebreken beroepen. Voor een professionele koper geldt dat een vordering op basis van een verborgen gebrek dient ingesteld te worden ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op consumenten. Indien de vorderingen van de koper, niet consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van Brico zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen of tot de herstelling van het gebrek indien het een dienstverlening betreft, naargelang de keuze van de verkoper. De koper, die geen consument is, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

10.  Brico behoudt zich het recht om bestellingen te annuleren zonder vergoeding wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, tekort aan transport, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Brico ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

11. Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. In het geval van dropshipment en home delivery zijn de facturen bij levering contant betaalbaar, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van Brico. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke factuur die niet betaald is door de koper (geen consument) op de vervaldag, van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 20 euro. In geval van laattijdige betaling of niet-betaling door de koper behoudt Brico zich het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs de facturen die niet vervallen zijn, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient bezwaar aangetekend te worden tegen de factuur binnen de 8 dagen na ontvangst. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat Brico gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door Brico aan de koper verschuldigd zijn.

12. De Brico website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links  die leiden naar websites buiten het domein van Brico, zijn eigendom van Brico Belgium. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brico. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Brico website.

13. We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar customerservice@brico.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het vanaf 15 februari 2016 voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

14. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen Brico en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

15. BRICO BELGIUM N.V., met maatschappelijke zetel te 1082 Sint Agatha Berchem, Zelliksesteenweg 65, gebruikt de persoonlijke gegevens verschaft door de kopers enkel voor het opstellen van facturen. Wij behandelen deze gegevens met zorg, u kan deze bekomen en indien nodig een aanpassing aanvragen door ons aan te schrijven op het volgende adres:

BRICO BELGIUM N.V.
Zelliksesteenweg 65
1082 Sint Agatha Berchem
Tel.: +32 (0) 2 467 92 11

 

Algemene Voorwaarden Mijn Brico(PlanIt) - Getrouwheidsprogramma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het “Mijn Brico(Planit)” Klantprogramma van Brico Belgium N.V. en haar dochterondernemingen (waaronder Brico Plan-it N.V.) (hierna gezamenlijk: “Brico”), gevestigd en kantoorhoudende te (1082) Sint-Agatha-Berchem, aan de Zelliksesteenweg 65 (hierna te noemen het “Klantprogramma”). De Algemene Verkoopsvoorwaarden van Brico zijn van toepassing op het Klantprogramma voor zover daar in deze algemene voorwaarden niet van wordt afgeweken.


Definities

Klant: klant(en) van Brico, waaronder zowel consumenten als bedrijven worden verstaan, die deelnemen aan het Klantprogramma.

Klantenkaart: een door Brico uitgegeven klantenkaart voor deelname aan het “Mijn Brico(Planit)” Klantenprogramma.

Mijn Brico-ID: de unieke streepjescode op de door Klant geregistreerde Klantenkaart.


Algemene Bepalingen

 1. Brico biedt Klant de mogelijkheid met de Mijn Brico-ID binnen alle Brico, Brico Plan-it en Brico City vestigingen voordelen te behalen waaronder onder andere wordt begrepen het verkrijgen van kortingen op vooraf door Brico aangegeven goederen en diensten.

 2. Klant kan deelnemen aan het Klantprogramma door zich via de Brico website (www.brico.be/register) aan te melden en zijn Klantenkaart aldaar te registreren. Deelname aan het Klantprogramma is verplicht om de Mijn Brico-ID met gebruik van de Brico app te kunnen gebruiken en van de voordelen van het Klantprogramma te kunnen profiteren.

 3. Klant kan met de Klantenkaart tevens punten verzamelen bij aankoop van goederen in de Brico, Brico Plan-it en Brico City winkels. Voor iedere uitgegeven twee euro in de voornoemde winkels, ontvangt Klant één punt. Punten worden enkel toegekend bij vertoning van de Klantenkaart aan de kassa op het moment van aankoop.

 4. Vijfhonderd (500) verzamelde punten op de Klantenkaart leveren een waardebon van € 5,00 op die de Klant kan afhalen bij een van de voornoemde winkels. De waardebon kan slechts worden ingezet op vertoon van de Klantenkaart en per kassaticket wordt slechts één waardebon aanvaard. De waardebonnen zijn niet onderling cumuleerbaar, noch inwisselbaar voor contant geld. Op een waardebon wordt evenmin wisselgeld teruggegeven. Verlies of diefstal of het tenietgaan van de waardebon komt geheel voor rekening en risico van de Klant. Elke waardebon heeft een geldigheid tot één jaar na datum van afgifte.

 5. De aan de Mijn Brico-ID verbonden voordelen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een ander soort cadeaukaart/kortingskaart. De aan andere kortingskaarten verbonden voordelen kunnen niet worden ingewisseld voor aan het Mijn Brico-ID verbonden voordelen.

 6. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding voor het Klantprogramma aan Brico worden verstrekt, geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het privacybeleid van Brico.

 7. Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Mijn Brico-ID. Bij ongeoorloofd gebruik van de Mijn Brico-ID, bijvoorbeeld in het geval van fraude, eigen opzet, schuld of nalatigheid, is de Klant zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen. Brico aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van ongeoorloofd gebruik van de Mijn Brico-ID.

 8. Brico behoudt zich het recht voor het Klantprogramma en daaraan verbonden voordelen te wijzigen of te beëindigen. Brico zal Klant van een wijziging of beëindiging tijdig op de hoogte brengen middels publicatie op www.brico.be.

 9. Brico kan om haar bewegende redenen zonder nadere toelichting deelname van Klant aan het Klantprogramma weigeren of beëindigen.

 10. Klant kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen of zijn
  deelname aan het Klantprogramma beëindigen. Wijzigingen van de gegevens kunnen op www.brico.be/my-account worden opgegeven. Voor het beëindigen van deelname aan het Klantprogramma kan Klant contact opnemen met: Brico t.a.v. Klantenservice, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, telefonisch op 02/467.92.60, via customerservice@brico.be of via onze contactpagina.

 11. Brico heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.brico.be. Indien Klant na wijzigingsdatum gebruikt blijft maken van de Mijn Brico-ID wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

 12. Indien u onverhoopt klachten mocht hebben over het Klantprogramma kunt u contact opnemen met: Brico t.a.v. Klantenservice, Zelliksesteenweg 65, 1082 Sint-Agatha-Berchem, telefonisch op 02/467.92.60, via customerservice@brico.be of via onze contactpagina.

 13. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. In het geval van geschillen is de rechter te Brussel exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

Versie 12 juni 2019