Algemene gebruiksvoorwaarden | Modulo

Modulo 3D Keukenconfigutator

Brico biedt aan klanten de mogelijkheid om op haar website gebruik te maken van de Kitchen Planner. Op het gebruik van de Kitchen Planner zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Definities:

Brico : Brico Belgium N.V., ondernemingsnummer 0427.572.733,

Gezamenlijk met

Brico Plan-it N.V., ondernemingsnummer 0429.106.719,

en

Plan-it N.V., ondernemingsnummer 0423.369.762,

en

Briko Depot N.V., ondernemingsnummer 0406.651.417,

allen gevestigd te Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden.

Klant: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Kitchen Planner: het software programma dat wordt aangeboden waarmee de Klant zelf een 3D keukenontwerp kan maken

Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden inzake het gebruik van de Kitchen Planner

Algemene Verkoopsvoorwaarden: de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Brico

  1. Door gebruik te maken van de Kitchen Planner gaat de Klant akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.
  2. De Kitchen Planner bestaat uit verschillende software en materialen waarvan de (intellectuele eigendoms-)rechten aan Brico of derden toebehoren. De Klant mag de Kitchen Planner slechts gebruiken voor persoonlijke informatiedoeleinden, waaronder verstaan het plannen van keuken ontwerpen en het printen daarvan.
  3. Om gebruik te kunnen maken van de Kitchen Planner, dient Klant een gebruikersaccount aan te maken. Hiervoor dient een geldig emailadres te worden opgegeven. Het emailadres zal gebruikt worden teneinde de Klant toegang te geven tot de Kitchen Planner en voor eventuele communicatie over het gebruik van de Kitchen Planner door de Klant. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant zal het emailadres niet worden gebruikt voor het sturen commerciële berichten door Brico.
  4. De Kitchen Planner, inclusief de inhoud en functies daarvan, wordt beschikbaar gesteld zoals deze is en dient er slechts toe om de Klant een algemene indruk te geven van mogelijke keukenontwerpen. Brico verwerpt alle expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot de Kitchen Planner en alle inhoud en functies daarin, alsmede ten aanzien van de resultaten van het gebruik door de Klant, met inbegrip van ontwerpen en tekeningen welke door Klant met gebruik van de Kitchen Planner worden gemaakt. Brico staat uitdrukkelijk niet in voor de accuraatheid van de getoonde inhoud in de Kitchen Planner, en de Klant erkent dat de keukens, onderdelen en materialen in de werkelijkheid kunnen afwijken van de afbeeldingen die worden weergegeven in de Kitchen Planner.
  5. De Klant is te allen tijde geheel zelfstandig verantwoordelijk voor de door haar ingevoerde informatie in de Kitchen Planner, en voor de resultaten van de ontwerpen die zij met behulp van de Kitchen Planner maakt, en eventuele bestellingen die de Klant plaatst op basis van door haar gemaakte ontwerpen.
  6. Prijzen die in de Kitchen Planner worden vermeld zijn aan verandering onderhevig en zijn derhalve niet bindend voor Brico. Indien de Klant aan de hand van een ontwerp in de Kitchen Planner een bestelling plaatst voor levering van een keuken, zal op dat moment door Brico een prijsberekening worden gemaakt op de alsdan geldende prijzen van Brico.
  7. Indien de klant aan de hand van een met de Kitchen Planner gemaakt ontwerp een order plaatst voor de levering van een keuken, zijn daarop de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing. In het geval van conflict tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Verkoopsvoorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
  8. Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd bij de bevoegde rechter te Brussel.