Artline permanente marker 'Garden Marker' zwart 0,8 mm

  • Korte droogtijd
  • Bestand tegen zon en regen
  • Licht-, water- en Uvbestendig
  • geurarm

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze Artline marker is een markeerstift met permanente inkt en is xyleenvrij. Hij is ideaal voor gebruik in uw tuin.

EAN: 5410631061427

Breedte punt
0,80 mm
Punt
konisch
Materiaal
Zonder xyleen
Toepassing
Glas, porcelein, metaal, kunststof, hout
Kleur
Zwart
GHS02GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ademhalingswegen. Gevaar voor ernstig oogletsel. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De mond spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met UNDEFINED. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires