Aquaplan kelderbezetting 20 kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAquaplan producten
 • Zeer doeltreffend
 • Waterdichte mortellaag voor keldermuren, beerputten, vijvers, enz.
 • Preventief en curatief

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAquaplan producten

Wat zijn de specificaties?

Een witte waterdichte cementcoating om keldermuren of andere ondergrondse constructies uit beton- of cementblokken waterdicht te maken. Dit product dient ondergrondse muren die onderhevig zijn aan waterdruk te dichten. Optimale hechting zelfs op vochtige ondergronden. Esthetisch en overschilderbaar.

EAN: 5413466000746

 • Inhoud
  20 kg
 • Kleur
  Wit
 • Toepassing
  Binnen-en buitenmuren
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook