Sencys cement CEM II 32,5N 25kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Cement
 • Sterkteklasse 32,5
 • Geschikt voor diverse toepassingen
 • Rustige sterkteopbouw

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Cement
Productomschrijving

Sencys cement is een grijs cement dat verkregen wordt door het gezamenlijk malen van de hoofdcomponenten portlandcementklinker met poederkoolvliegas én kalksteen of hoogovenslak. Door de juiste verhouding tussen de samenstellende bestanddelen wordt, in combinatie met een bepaalde maalfijnheid, een cement vervaardigd in de sterkteklasse 32,5. Binnen deze sterkteklasse wordt dit cement gekenmerkt als een cement met een lange verwerkingstijd en een rustige sterkteopbouw.

EAN: 5400107127313

Specificaties
 • Algemeen
  BENOR keurmerk
  Ja
  CE keurmerk
  Ja
  KOMO keurmerk
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Grijs
 • Gebruiksgemak
  Snelhardend
  Nee
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven