PTB wit cement 5 kg

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementPTB producten
  • Voor toepassing met hoge druksterkte

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementPTB producten
Productomschrijving

Dit wit cement is een hydraulisch bindmiddel op basis van Portlandklinker CEM I 52.5 N.

EAN: 5411574450057

Specificaties
  • Inhoud
    5 kg
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven