PTB tegellijm grijs 25 kg

15% korting
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementPTB producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementPTB producten
Productomschrijving

Deze 25 kg grijze tegellijm van PTB is ideaal om uw tegels, zowel binnen als buiten, te bevestigen.

EAN: 5411574121254

Specificaties
  • Inhoud
    25 kg
  • Kleur
    Grijs
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De mond spoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Na inslikken: . Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven