PTB tegellijm 'Dikbed Flex' grijs 25kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementPTB producten
  • Zeer goede weerstand tegen verticaal afglijden

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
CementPTB producten
Productomschrijving

Deze 25 kg grijze tegellijm 'Dikbed Flex' van de PTB is klaar voor gebruik door water toe te voegen. Voor binnen als buiten gebruik, is het ideaal voor het lijmen van aardewerk, keramiek en mozaïeken. Lichtgewicht en handige te lijm vereist het een legdikte van 2 tot 10 mm.

EAN: 5411574210255

Specificaties
  • Inhoud
    25 kg
GHS05GHS07
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: ##what to do##. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
Gemakkelijk thuisbezorgd

Alternatieven