image_1

Soudal purschuim reiniger 150ml

 • Biologisch afbreekbaar

Toon specificaties
Productomschrijving

Geschikt voor het verwijderen van gemorst en niet uitgehard PU schuim.Reiniging van vers gemorst PU schuim. Reiniging van ventiel en uitspuitslangetje van de bus PU schuim zodat deze later kan herbruikt worden.

EAN: 5411183002937

Specificaties
 • Algemeen
  Type dispenser
  Spray
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  PU-schuim
  Schurend
  Ja
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Spray
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.

Alternatieven