15%
korting
image_1

Soudal dakbedekking Elk Dak Elk Weer zwart 750ml

 • Bestand tegen UV-straling, weersomstandigheden en temperatuurschommelingen
 • Uitstekende hechting op dakbedekking
 • Kan ook worden gebruikt als er stilstaand water is

Toon specificaties

Met de kaart

i

14,

99

12,

74

per l 16,99

Productomschrijving
Soudal dakbedekking Elk-Dak-Elk-Weer is een water- en weerbestendige dakbedekking voor de reparatie en renovatie van alle daken in alle weersomstandigheden. Dicht onmiddelijk dak- en dakgootlekken, zelfs bij regenweer.

EAN: 5411183030404

Specificaties
  GHS02GHS07GHS09
  Signaalwoord
  Waarschuwing
  Gevarenaanduiding
  Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat methylmethacrylaat; n-butylmethacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

  Alternatieven