image_1

Zip Anti-roet

7,

49
Productomschrijving
Vergemakkelijkt de reiniging van mazoutkachels en kolenkachels. Verpakt in poedervorm in 6 individuele zakjes.

EAN: 834554002476

Specificaties
  • Inhoud

    6 zakjes
GHS05GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alternatieven