image_1

Starwax The Fabulous zuringzout Multigebruik 500ml

 • Voor het oplossen van vernis- en inktvlekken
 • Bleekmiddel voor textiel, leder en hout

Toon specificaties
Productomschrijving
Het Starwax The Fabulous zuringzout Multigebruik 500ml is een uitstekend bleekmiddel voor textiel, leder en hout. Dit kristallijne en geur- en kleurloze poeder, ook bekend als oxaalzuur, verwijdert ook roestvlekken.
Doe 1 à 2 soeplepels in een volle machine van 4-5 Kg.
Zuringzout kan compact worden, maar dat heeft geen invloed op de werkzaamheid.

EAN: 3365000407530

Specificaties
 • Algemeen
  Type dispenser
  Fles
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Poeder
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout, Textiel, Leer
  Schurend
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Fles
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Schadelijk bij contact met de huid. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Alternatieven