20%
korting
image_1

HG vloeibare ontstopper afvoer 1 L

 • Let op: chemische ontstoppers zijn gevaarlijk en ze kunnen brandwonden veroorzaken. Het dragen van handschoenen en een veiligheidsbril wordt sterk aanbevolen. Volg nadrukkelijk de instructies van de fabrikant.
 • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik
 • Gebruik bij voorkeur ‘s avonds zodat het product de hele nacht kan inwerken

Toon specificaties

Met de kaart

i

5,

49

4,

39
Productomschrijving
De HG vloeibare ontstopper 'Afvoer' 1 L werkt zeer veilig. Doordat het product gebruiksklaar is, bestaat er veel minder kans op spatten. Bovendien kan de verstopping nooit verergeren, wat bij poeder- of korrelproducten wel kan gebeuren. Deze product werkt heel grondig en effectief. Vanzelfsprekend worden de kunststof leidingen niet aangetast. Geschikt voor alle soorten afvoerleidingen.

EAN: 8711577004774

Specificaties
 • Inhoud

  1 L
 • Basis

  Natriumhydroxyde vloeidbaar
 • Toepassing

  Afvoeren
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Buiten het bereik van kinderen houden. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven