Scan, en zie dit stappenplan op brico.be

NaN

Algemene voorwaarden - workshops

Brico Belgium N.V., gevestigd te Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden, ondernemingsnummer 0427.572.733 (hierna genoemd: ‘Brico’), biedt aan klanten de mogelijkheid om deel te nemen aan een workshop/cursus en/of informatiebijeenkomst waarin kennis en vaardigheden over klussen worden bijgebracht (hierna: ‘Maakworkshop’). Op de Maakworkshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Brico: Brico Belgium N.V., gevestigd te Alfons Gossetlaan 46, 1702 Groot-Bijgaarden, ondernemingsnummer 0427.572.733, RPM Brussel, BTW nummer BE 427-572-733.

Klant: een natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Brico inzake verkoop en levering van de Dienstverlening

Dienstverlening: een door Brico georganiseerd systeem voor de levering van diensten, specifiek de levering van de Maakworkshop(s).

Maakworkshop(s): Workshop(s), cursus(sen) en/of informatiebijeenkomst(en) waarin het bijbrengen van doe-het-zelf kennis en vaardigheden centraal staat.

Prijs: de prijs waarvoor de Maakworkshop aan Klant wordt aangeboden. 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden Maakworkshops

Algemene Verkoopsvoorwaarden: de Algemene Verkoopsvoorwaarden van Brico

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Klant en Brico. Een Overeenkomst komt tot stand door inschrijving voor een Maakworkshop door de Klant via de website van Brico en na een bevestigingsmail van Brico.
 2. De inschrijving voor een Maakworkshop is onherroepelijk en verplicht de Klant tot betaling van de Prijs. Kortingsacties van Brico zijn niet van toepassing op Maakworkshops.
 3. De minimumleeftijd voor deelname aan een Maakworkshop is zestien (16) jaar. 
 4. Betaling van de Maakworkshop dient voorafgaand aan de Maakworkshop te geschieden. Indien de Prijs niet is betaald voor aanvang van de Maakworkshop, behoudt Brico zich het recht voor de Klant van deelneming aan de Maakworkshop uit te sluiten, onverminderd het recht van Brico om de Prijs te incasseren.
 5. Brico behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de datum waarop de Maakworkshop plaatsvindt te wijzigen. Indien Klant op de nieuwe datum niet in staat is de Maakworkshop bij te wonen, is Klant gerechtigd tot restitutie van de Prijs dan wel deelname aan dezelfde Maakworkshop op een andere datum.
 6. Brico behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de Maakworkshop te annuleren. Brico zal zich te allen tijde inspannen de Klant tijdig via email over een annulering te informeren. In geval van annulering van de Maakworkshop, betaalt Brico de Prijs binnen 14 dagen aan Klant terug.
 7. De Klant heeft het recht om de reservatie binnen 14 dagen na de online aankoop te annuleren op de door Brico voorgeschreven wijze. Bij annulering binnen de gestelde termijn zal de Prijs aan de Klant worden terugbetaald. Indien de Klant zijn/haar deelname annuleert na 14 dagen na de aankoop, heeft hij/zij geen recht op restitutie van de Prijs. Als beloning voor zijn/haar inschrijving ontvangt de Klant een gratis Bplus lidmaatschap dat een jaar geldig is (maximaal één lidmaatschap per persoon per jaar).Als de aankoop binnen de periode van 14 dagen geannuleerd wordt, zal het lidmaatschap aan Bplus geannuleerd worden en als de klant tijdens de annuleringsperiode gebruikgemaakt heeft van de Clubkorting,dan wordt deze korting in mindering gebracht op het terugbetaalde bedrag.
  Als de klant heeft geprofiteerd van een Clubkorting van meer dan €60 voorafgaand aan de annulering van de aankoop, behoudt Brico zich het recht voor om het teveel betaalde terug te vorderen.
 8. Tijdens de Maakworkshops wordt onder toezicht gewerkt met o.a. elektrische machines. De Klant is te allen tijde verplicht zich te houden aan veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen van personeel van Brico en door Brico ingeschakelde derden. Klant is het niet toegestaan om gereedschappen of machines te gebruiken, anders dan waarvoor instructies zijn ontvangen.
 9. Klant verplicht zich te allen tijde de tijdens de Maakworkshop ter beschikking staande persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken en de veiligheid van zichzelf en medecursisten centraal te stellen.
 10. Deelname aan een Maakworkshop geschiedt voor eigen rekening en risico van de Klant. Klant vrijwaart Brico voor elke aansprakelijkheid in verband met schade die Klant lijdt tijdens of als gevolg van deelname aan de Maakworkshop. Brico sluit alle aansprakelijkheid voor schade van de Klant uit, voor zover toegestaan bij wet.
 11. De inhoud van de Maakworkshops is met zorg samengesteld en is bedoeld om de Klant te wijzen op aandachtspunten bij het gebruik van producten en technieken bij het klussen. Echter, er kunnen zich wijzigingen voordoen in producten en technieken. Derhalve dient een Maakworkshop altijd als algemene instructie te worden beschouwd en zal Klant zich te allen tijde goed dienen te informeren  en instructies en/of handleidingen bij producten te lezen alvorens te starten met een klus. Klant wordt geadviseerd bij twijfel altijd een professionele partij te raadplegen.
 12. Op de Overeenkomst zijn tevens de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing. In het geval van conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en de Algemene Verkoopsvoorwaarden, prevaleren de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
 13. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. Geschillen dienen te worden voorgelegd bij de bevoegde rechter te Brussel. 

Zelf gemaakt. Slim bespaard.

 • Meer dan 150 winkels

 • Snelle ophaling in de winkel

 • +45.000 producten online

Hulp nodig?

Andere vraag?

Brico & BricoPlanit winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Brico

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

schrijf je in voor de nieuwsbrief

© 2024 -

Brico BricoPlanit BricoCity

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten