image_1

Bleko wasbenzine 1L

  • Geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische vervenen spuitlakken
  • Geschikt als reiniger voor kwasten
  • Geschikt om vetvlekken te verwijderen uit o.a. textiel

Toon specificaties
Productomschrijving
De Bleko wasbenzine is geschikt als verdunningsmiddel voor synthetische vervenen spuitlakken en als ontvettingsmiddel voor metaal en staal. Bovendien verwijdert de wasbenzine vetvlekken uit textiel. De wasbenzine kan ook gebruikt worden als reiniger voor kwasten.De inhoud van de Bleko wasbenzine bedraagt 1 liter.

EAN: 8712457010205

GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven