image_1

Levis Ferro Mat Zwart

 • Verfbasis: Solvent
 • Binnen
 • Hoge dekkracht
 • Hoge dekkracht
 • Extra mat

Toon specificaties
Productomschrijving

Extra matte zwarte verf voor de behandeling van siersmeedwerk zoals sloten, hengsels, traliewerk.

EAN: 5412271150486

Specificaties
 • Kleurenpalet
  Zwart
 • Kleur
  Zwart
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Alternatieven