image_1

Hammerite metaalvernis transparent 400ml

25,

99
Productomschrijving
Transparante en kleurloze metaalvernis op solvent basis die beschermt en verfraait. Ideaal voor de behandeling van kaal metaal zonder het metaaleffect van de ondergrond te verliezen. Is niet geschikt voor non-ferro metalen zoals aluminium, zink en koper. Het vernis kan direct op metaal worden toegepast. Direct over roest: zonder primer of grondverf.

EAN: 5410083012053

Specificaties
 • Kleur

  Transparant
 • Kleurenpalet

  Transparant
 • Droogtijd

  10 min
 • Gebruik

  Geschikt voor alle soorten metaal.
 • Toepassing

  Binnen en buiten
 • Verpakking

  Spuitbus
 • Aantal lagen

  4 tot 5
 • Basis

  Solvent
 • Afwerking

  Hoogglans
 • Inhoud

  0.4 L
 • Overschilderbaar na

  tussen 15 min en 3 uur
 • Dekvermogen

  1 m²
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). . Bevat Hydroxyfenyl benzotriazool derivaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Alternatieven