image_1

X'Oil loodvervanger 250ml

  • Voor alle tuinmachines
  • Inhoud: 250ml
  • Volg de veiligheidstips bij gebruik van het product

Toon specificaties
Productomschrijving
De X'Oil loodvervanger 250ml smeert en beschermt tegen slijtage, de metalen ongewapende klepzittingen die tot nu toe loodhoudende benzine nodig hadden. Zorgt voor een optimale compressie. Niet gebruiken op voertuigen met een katalysator. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van een medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met ogen, huid of de kleding vermijden. Na ingestie, onmiddellijk een antigifcentrum/arts raadplegen. Inhoud/ verpakking afvoeren in overeenstemming met de lokale regelgeving.

EAN: 3582320317008

GHS05GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven