image_1

Pennol spray olie 'Auto Start' 200 ml

  • Dit product is geclassificeerd als milieugevaarlijk. Er wordt aangeraden om de veiligheidstips te volgen die op de gebruiksaanwijzing staan, vóór elk gebruik
  • Snelle start van de motor

Toon specificaties
Productomschrijving
De Pennol 'Auto Start'-spray is een superieur kwaliteitsproduct op basis van diethyl ether, solventen en additieven. De spray zorgt ervoor dat de motor op een betrouwbare en snelle manier start als het koud en vochtig is. Hij verlengt de levensduur van de accu en voorkomt vroegtijdige slijtage van de starter. Verstuif de Pennol 'Auto Start'-spray gedurende hoogstens 2 seconden in de luchtfilter. Start de motor meteen. Spray niet op de bougies of op een warm motoronderdeel. Als de motor na 2 pogingen niet start, moet u eerst de werking ervan controleren. In de luchtinlaat kunnen zich elektronische onderdelen bevinden. Gebruik de spray in dat geval niet, hij kan dan tot ernstige schade aan de motor leiden. Gebruikstemperatuur: 10°C - 35°C.

EAN: 5413046909230

Specificaties
  • Inhoud
    200 ml
GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven