15%
korting
image_1

Forever Products benzine voor 2-taktmotoren 5 L

Met de kaart

i

25,

99

22,

09
Productomschrijving
Dit is een gebruiksklare alkylaatbenzine. Met dit product houdt u de zuigers en kleppen schoon. Het is bijgevolg niet nodig de benzinetank tijdens de winter leeg te maken. Vervuiling van de motor wordt zo vermeden.

EAN: 5400191808341

Specificaties
  GHS02GHS07GHS08GHS09
  Signaalwoord
  Gevaar
  Gevarenaanduiding
  Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. GEEN braken opwekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden.

  Alternatieven