image_1

Cleanlife benzine 4-takt 5L

 • Minder vervuilend
 • Zeer goede houdbaarheid
 • Meteen klaar voor gebruik

Toon specificaties
Type

24,

99
Productomschrijving
Deze Cleanlife benzine 4-takt 5L is minder vervuilend en heeft een neutrale geur. Het houdt je motor schoon en is meteen klaar voor gebruik.

EAN: 5420035801086

Specificaties
  GHS02GHS07GHS08GHS09
  Signaalwoord
  Gevaar
  Gevarenaanduiding
  Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Voorzorgsmaatregelen
  Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder.

  Alternatieven