image_1

Cleanlife alkylaatbenzine 4-takt 5L

  • Minder vervuilend
  • Zeer goede houdbaarheid
  • Meteen klaar voor gebruik
  • Neutrale geur

Toon specificaties
Productomschrijving

Deze Cleanlife alkylaatbenzine 4-takt 5L is minder vervuilend en heeft een neutrale geur. Het houdt je motor schoon en is meteen klaar voor gebruik.

EAN: 5420035804131

GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder.

Alternatieven