image_1

Soudal Algen- en mos verwijderaar 5L

 • Verwijdert micro-organismen
 • Klaar voor gebruik
 • 6-wegklep

Toon specificaties
Productomschrijving
Verwijder gemakkelijk groene aanslag met Soudal algen en mos verwijderaar. De gebruiksklare vloeistof werkt efficiënt in op mossen en algen. Verwijdert micro-organismen op de meeste harde oppervlakken zonder schadelijk te zijn voor andere planten of ondergrond.

EAN: 5411183844186

Specificaties
 • Algemeen
  Type dispenser
  Fles
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  5
  Substantie
  Vloeistof
  Materiaal van doeloppervlak
  Steenachtig-baksteen, Natuursteen, Muren, Bitumen, Beton
  Schurend
  Nee
  Samenstelling
  Quaternaire ammoniumverbinding
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleur
  Zonder kleur
  Vorm
  Can
 • Toepassing
  Toepassing
  Verwijderen
GHS05GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven