image_1

Edialux Moscide antischuim 1kg 500m²

 • Mosbestrijding in gazons, grasvelden, grasbermen, kiezeltjes en dolomiet
 • Veroorzaakt geen vlekken
 • Gras verkrijgt een mooie groene kleur
 • Verzuurt de bodem niet
 • Voorgedoseerde wateroplosbare zakjes

Toon specificaties
Gewicht

35,

99

per kg 35,99

Productomschrijving
Mosbestrijding in gazons, grasvelden, grasbermen, kiezeltjes en dolomiet. Veroorzaakt na betreding van het behandelde gazon geen vlekken op beton of betegeling. Het gras verkrijgt een mooie groene kleur en het product verzuurt de bodem niet! Handig verpakt in voorgedoseerde wateroplosbare zakjes.

EAN: 5412037001274

Specificaties
 • Algemeen

  Type onkruidverdelger

  Chemisch

  Bio

  i

  Nee

  Selectief/totaal

  Totaal
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof

  Samenstelling

  44% dinatrium-EDTA, 30% watervrij ijzersulfaat

  Rendement per verpakking

  i

  20 m²

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Poeder
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven