Edialux spray algen en mosverwijderaar 5 L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingEdialux producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingEdialux producten
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd

Wat zijn de specificaties?

Deze gebruiksklare spray bestrijdt mossen en groenaanslag op opritten, tegels, muren, bangkirai, tuinmeubelen en andere materialen. Het product werkt lang na en laat geen vlekken achter. Het is bovendien veilig voor naburige planten.

EAN: 5412037033183

Actieve stof
4 % alkyldimethylbenzylammoniumchloride
Goedkeuringsnummer
6997B
Inhoud
5 L
GHS05GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
Voorzorgsmaatregelen
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires