Compo ziektebestrijder ultra polyvalent 'Ortiva Plus' 20 ml

  • Brede werking op sierplanten en groenten
  • Handig te doseren dankzij druppeltube
  • Ook efficiënt tegen buxusziekten
  • Snelle en langdurige werking
  • Snelle opname door de plant
  • Dubbele werking: geneest en voorkomt

Toon specificaties
+ 45.000 producten online
100% veilige betaling
Gratis retour in een van onze 157 winkels
30 dagen bedenktijd
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Het ultrapolyvalent schimmelwerende middel 'Ortiva Plus' van Compo (20 ml) kan worden toegepast op sierplanten en groenten. Het bestrijdt de meest voorkomende ziekten zoals meeldauw, oïdium, de vlekkenziekte, plantenroest … Dankzij de nieuwe bewezen werking kunnen met dit middel ook buxusziekten behandeld worden. Actieve stoffen: 200 g/l azoxystrobine + 125 g/l difenoconazool. Erk. nr. 10137G/B.

EAN: 5411196022250

Dekvermogen
Dosis: 1 ml in 1 L water
Type
Fungicide
Inhoud
20 ml
Toepassing
Plantes ornamentales & lègumes
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Schadelijk bij inslikken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk bij inademing. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Na (mogelijke) blootstelling: Een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.